Statut

STATUT

Art. 1. Dominikańskie Duszpasterstwo Absolwentów (DAbs) przy klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (dalej: „Duszpasterstwo”) powstało w roku 2005. Patronem Duszpasterstwa jest św. Józef.

Art. 2. Miejscem spotkań i podstawowej formacji Duszpasterstwa jest klasztor oo. Dominikanów w Warszawie na Służewie (ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa; dalej: „Klasztor”). Rok formacyjny Duszpasterstwa trwa od października do czerwca.

Art. 3. Duszpasterstwo DAbs jest prowadzone przez Klasztor. Wszelkie decyzje dotyczące celów i sposobów pracy są uzgadniane i zatwierdzane przez prawnie ustanowionego przeora Klasztoru.

Art. 4. Celem działania Duszpasterstwa jest towarzyszenie osobom dorosłym w ich rozwoju duchowym, intelektualnym oraz w rozeznawaniu i podejmowaniu powołania. Duszpasterstwo nie jest grupą terapeutyczną ani pomocową.

Art. 5. Do Duszpasterstwa mogą należeć osoby w wieku 24-35 lat. Wskazane ograniczenie wiekowe odnosi się do wszystkich aktywności Duszpasterstwa wymienionych w dalszej części niniejszego statutu. Ukończenie studiów nie jest wymagane. Sugerowany maksymalny czas uczestnictwa to 5 lat. Pożegnanie członków Duszpasterstwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 35. rok życia odbywa się przed rozpoczęciem kolejnego roku formacyjnego. Do Duszpasterstwa mogą należeć zarówno parafianie, jak i osoby mieszkające poza parafią. 

Art. 6. Struktura organizacyjna Duszpasterstwa:

 1. Duszpasterz ustanawiany jest przez przeora Klasztoru. Czas posługi Duszpasterza jest zależny wyłącznie od wspólnoty klasztornej i nie jest regulowany w niniejszym statucie. Zadaniami Duszpasterza są w szczególności:
   • czuwanie nad realizacją niniejszego statutu,
   • pomoc w przygotowaniu ogólnego programu działania Duszpasterstwa,
   • posługa sakramentalna w Duszpasterstwie,
   • koordynacja sposobu funkcjonowania Duszpasterstwa w odniesieniu do Klasztoru i parafii.
 2. Najbliższymi współpracownikami Duszpasterza są Odpowiedzialni (w liczbie dwóch osób – kobiety i mężczyzny) wybierani na roczną kadencję przez członków grup dzielenia. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu, które odbywa się w czerwcu (lub w wyjątkowych sytuacjach w innym możliwym terminie). Kandydaci na Odpowiedzialnych są członkami grup dzielenia i są zgłaszani przez osoby należące do grup dzielenia. Kadencja Odpowiedzialnych rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników głosowania, po wcześniejszej akceptacji Duszpasterza. Do zadań Odpowiedzialnych należy:
   • ustalanie składu grup dzielenia i formacyjnych oraz wyznaczanie ich animatorów,
   • przygotowanie ogólnego programu i określenie kierunku działań Duszpasterstwa na dany rok,
   • koordynacja bieżących działań Duszpasterstwa,
   • ustalenie posług i funkcji na dany rok,
   • dysponowanie środkami finansowymi Duszpasterstwa,
   • proponowanie ewentualnych zmian w statucie.
 3. Animatorzy grup dzielenia dobierają sobie do współpracy współanimatora spośród członków swoich grup dzielenia.
 4. Animatorzy i współanimatorzy grup dzielenia wraz z Odpowiedzialnymi i Duszpasterzem tworzą Radę, który ma być zwoływana przynajmniej dwa razy w roku. Rada ma funkcję doradczą i jest zwoływana przez Odpowiedzialnych wraz z Duszpasterzem. Członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje spraw do przedyskutowania, ale powinni to uczynić przed rozpoczęciem obrad. Raz w roku (przed końcem kadencji) Odpowiedzialni przedstawiają Radzie rozliczenie finansów Duszpasterstwa.
 5. Do udziału w grupach dzielenia, grupach formacyjnych, rekolekcjach i wyjazdach Duszpasterstwa dopuszczają Odpowiedzialni po konsultacji z Duszpasterzem. Dwa razy w roku Odpowiedzialni dokonają weryfikacji składu grup, trwająca dłużej nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach powoduje usunięcie z listy uczestników spotkań w grupach dzielenia i formacyjnych.
 6. W spotkaniach otwartych takich jak msze, spotkania modlitewne, konferencje mogą brać udział wszystkie chętne osoby, z poszanowaniem odnoszących się do nich zasad ujętych w niniejszym statucie, w szczególności spełniające warunki z art. 5 niniejszego statutu.

Art. 7. Środki finansowe Duszpasterstwa pochodzą z dobrowolnych ofiar.

Art. 8. W przypadku uporczywego niestosowania się do zasad niniejszego statutu, naruszania zasad współżycia społecznego lub norm zawartych w przepisach prawa kościelnego, Duszpasterz po zasięgnięciu rady Odpowiedzialnych, podejmie odpowiednie działania łącznie z zakazem udziału w spotkaniach Duszpasterstwa.

Art. 9. Jakiekolwiek niepokojące zachowania bądź sytuacje należy zgłaszać Odpowiedzialnym, Duszpasterzowi lub bezpośrednio przeorowi Klasztoru.

Art. 10. Projekt statutu oraz propozycje zmian statutu są każdorazowo przygotowywane przez Odpowiedzialnych wraz z Duszpasterzem i opiniowane przez Radę. Ostateczny tekst statutu ustala i zatwierdza przeor Klasztoru jako prawnie odpowiedzialny za prowadzoną przez oo. Dominikanów działalność duszpasterską.

Art. 11. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie od początku roku formacyjnego 2023/2024.